Bulgaria

Отказ от отговорност

Достъпът до и използването на уебсайта на Pharvaris подлежи на следните условия за ползване. Моля, не използвайте този уебсайт, освен ако не сте съгласни с условията за ползване и Политиката за поверителност.

Pharvaris Netherlands B.V. („Pharvaris“) притежава или контролира съдържанието на този уебсайт. Запазваме си правото да добавяме, изтриваме или променяме условията за ползване и уебсайта на Pharvaris. Моля, имайте предвид, че можем да направим такива промени без уведомяване или обявление, затова Ви предлагаме да прегледате отново условията за използване, за да научите за всички промени в направените промени.

Информация за сайта

Този сайт Ви дава информация за Pharvaris, нейните дъщерни дружества и свързаната с тях индустриална информация.

Информацията, съдържаща се в този уебсайт, е предназначена за общо образование и информация. Тя не е предназначена да представлява или заменя медицински съвети или инструкции относно употребата на продукти, произведени или разпространявани от Pharvaris. Важно е да следвате съветите на Вашия лекар и други медицински специалисти относно Вашите индивидуални нужди от медицински грижи и здравни грижи. Моля, консултирайте се с Вашия лекар или друг медицински специалист преди да използвате някакъв лекарствен продукт или лечение, отбелязани на този уебсайт. Pharvaris не е ангажирана с предоставянето на медицински съвети или услуги. Ако мислите, че може да сте изпитали страничен ефект или друг проблем след използване на продукт на Pharvaris, трябва незабавно да се консултирате с Вашия лекар или друг медицински специалист.

Използване на информация на сайта

Информацията, предоставена на този уебсайт, не трябва да се копира, изтегля, разпространява или използва за никакви търговски цели. Освен това информацията на уебсайта не трябва да се съхранява или разпространява на никоя страна за търговски или други цели без изричното писмено разрешение на Pharvaris.

Pharvaris си запазва правото, без предизвестие и със или без причина да ограничава или прекратява използването или достъпа на този сайт от страна на посетител.

Няма гаранция или обезпечение

Pharvaris възнамерява да актуализира този сайт, но информацията и съдържанието на този уебсайт се предоставя без гаранция, изрична или подразбираща се. Pharvaris си запазва правото да изтрива, коригира или добавя информация без предизвестие. Pharvaris не дава никакви обещания или гаранции по отношение на този сайт и неговото съдържание по отношение на точността, пълнотата, валутата или надеждността, или използването на този сайт без прекъсвания или грешки. Използването на този сайт и информацията, съдържаща се в него, се използват единствено на риск на посетителя. Посетителите също са отговорни за вземането на всички необходими предпазни мерки, за да се гарантира, че всяка получена информация или съдържание е без вируси.

Ограничение на отговорността

Pharvaris не поема никаква отговорност, произтичаща от или по някакъв начин свързана с достъпа до или използването на този уебсайт и неговото съдържание, независимо дали Pharvaris е уведомена за възможността от такива щети. Това ограничение на отговорността включва, но не се ограничава до: всяко доверие от страна на която и да е страна на съдържание, което е получено пряко или непряко чрез използването на този сайт, както и всички щети, които възникват в резултат на вируси, прекъсвания в телекомуникационните връзки към сайта или закъснения, грешки, или пропуски в предаванията към или от посетителя, независимо дали са причинени от унищожаване поради кражба, небрежност, война, тероризъм, форсмажорни обстоятелства, телекомуникационни неуспехи, или неупълномощен достъп до сайта или неговата информация. Посетителите използват този уебсайт и неговата информация и съдържание на свой собствен риск.

Връзки към други сайтове

За удобство на нашите посетители, Pharvaris предоставя връзки към други уебсайтове. В някои случаи тези сайтове водят до ресурси, намиращи се на сървъри, поддържани от трети страни, над които Pharvaris няма контрол. Pharvaris не носи отговорност за съдържанието на трети лица. Достъпът до и използването на такива сайтове е по свободен избор и на риска на посетителите на тези сайтове. Такива връзки не означават и не трябва да означават одобрение на материалите от страна на Pharvaris на друг сайт.

Нарушаване на условията за ползване

Всеки посетител, който наруши срока за ползване или по друг начин злоупотреби с този сайт, следва да обезщети Pharvaris, включително неговите длъжностни лица, директори, служители, агенти и лицензополучатели, от всяка отговорност, която възникне от или е свързана по друг начин с такова нарушение и/или злоупотреба, включително, но не само, разноски, разходи и правни такси.

Експертен съвет или мнение

Този сайт може да съдържа експертни мнения като полезен ресурс за нашите посетители. Информацията в този център, определена като експертно мнение или достъпна от този център чрез хипервръзка, представлява мненията на тези съответни експерти, които не са непременно тези на Pharvaris. Такива експерти не са служители на Pharvaris и не получават никаква компенсация от Pharvaris за използването на техните мнения. Pharvaris не подкрепя и не носи отговорност за точността или пълнотата на каквато и да е информация или мнения, изложени в такива материали. Моля, имайте предвид, че експертните съвети отразяват само личното мнение на този експерт, в никакъв случай това не трябва да се счита за становище или отговорност на Pharvaris.

Търговски марки и авторски права

Всички подробности, документи и илюстрации, публикувани на този уебсайт, са собственост единствено на или лицензирани от Pharvaris. Всяко разрешение за използване на същото се предоставя, при условие че съответното уведомление за авторски права е показано на копия на всеки уебсайт, че тези данни се използват само за лични цели и не се използват с търговска цел, че данните не се променят по никакъв начин и че всички илюстрации, произлизащи от уебсайта, се използват само заедно с придружаващия текст. Всички търговски марки на този уебсайт са собственост на Pharvaris, освен ако не е посочено друго. Всяко неразрешено използване на тези търговски марки на другите материали е изрично забранено и представлява нарушение на авторското право, закона за търговските марки или други права върху индустриална собственост.

Информация, която се счита за неконфиденциална

Освен ако не е посочено друго в нашата Политика за поверителност, всяко съобщение от Вас до Pharvaris чрез този сайт се счита за неповерително и незащитено от право на собственост. В съответствие с приложимите закони, Pharvaris ще бъде свободна да използва всяка такава информация, включително, но не само идеи, концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се в такава комуникация, за каквато и да е цел, без обезщетение към Вас и без да идентифицира източника, а Вие предоставяте на Pharvaris неотменимото право да копира, променя, публикува, изпълнява, предава и показва такава информация чрез каквито и да било средства в съответствие с тези условия на използване. Вие се съгласявате, че всяко съобщение от Вас до Pharvaris ще бъде подадено или предоставено по друг начин на Pharvaris в съответствие с приложимото законодателство, включително, но не само, получаване на всички необходими съгласия или разрешения от лица преди подаването на здравна или друга лична информация. Вие няма да изпращате нищо на този сайт, което съдържа вируси или друг софтуер, който може да повлияе неблагоприятно върху работата на този сайт или на компютъра или информационната система на друга страна.

Приложими закони

Тези условия за ползване и разрешаването на спорове, свързани с тези условия за ползване, се тълкуват в съответствие със законите на Нидерландия. Всеки спор между Pharvaris и Вас във връзка с тези условия за ползване или този уебсайт се разрешава изключително от съдилищата в Нидерландия.

Достъп до този уебсайт има от различни държави. Тъй като законите на всяка държава може да са различни, Вие се съгласявате, че законите на Нидерландия ще се прилагат за всички въпроси, свързани с използването на този сайт.

Дата на последната промяна на уебсайта: 28 октомври 2020 г.