Bulgaria

Ако сте диагностицирани с НАЕ (тип I или II), може да отговаряте на изискванията, ако:

Between the ages of 
18 and 75 years old.

сте на възраст между 18 и 75 години

Experiencing at least 3 HAE attacks in the last 4 months, or at least 2 HAE attacks in the last 2 months

сте имали най-малко 3 пристъпа на HAE през последните 4 месеца или най-малко 2 пристъпа на HAE през последните 2 месеца

Familiar with using medication for managing HAE attacks

познавате използването на лекарства за лечение на пристъпи на HAE

Able and willing to use an electronic diary

Способност и желание за използване на електронен дневник (ще бъде осигурено обучение).

Изследователите разработиха лекарството по проучването под формата на меки капсули, приемани през устата, които се очаква да бъдат по-удобна алтернатива на инжектиране във вена или под кожата за отшумяване на пристъпи на НАЕ.

Пътуване на пациента – пет стъпки

Contact a study location near you and contact your HCP.

Свържете се с център по проучването близо до Вас и се свържете с Вашия доставчик на здравни услуги.

Visit the study location and receive more information

Посетете мястото на проучването и получете повече информация.

Review and sign an informed consent form

Прегледайте и подпишете формуляр за информирано съгласие.

Conduct a screening visit where you will have study tests and procedures

Провеждане на визита за скрининг, на която ще Ви бъдат направени изследвания и процедури по проучването, за да се потвърди дали можете да участвате в клиничното изследователско проучване RAPIDe-1.

Enroll in RAPIDe-1 study, lasting approximately 7 months.

Включване в проучването RAPIDe-1 с продължителност приблизително 7 месеца.