Czech Republic

Odmítnutí odpovědnosti

Přístup na webové stránky společnosti Pharvaris a jejich používání podléhá následujícím podmínkám používání. Nepoužívejte prosím tyto webové stránky, pokud nesouhlasíte s podmínkami používání a se zásadami ochrany osobních údajů.

Společnost Pharvaris Netherlands B.V. (dále jen „Pharvaris“) vlastní nebo kontroluje obsah těchto webových stránek. Vyhrazujeme si právo provádět dodatky, vymazání nebo úpravy podmínek používání a webových stránek společnosti Pharvaris. Upozorňujeme, že takovéto změny můžeme provést bez sdělení nebo oznámení, proto Vám doporučujeme, abyste si znovu prostudovali podmínky používání, abyste se dozvěděli o veškerých změnách, které byly provedeny.

Informace o stránkách

Tyto stránky Vám poskytují přehled o společnosti Pharvaris, jejích dceřiných společnostech a o souvisejících informacích v oboru.

Informace obsažené na těchto webových stránkách jsou určeny pro všeobecné vzdělávání a informace. Nemají představovat ani nahradit doporučení lékaře ani návod k použití přípravků vyráběných nebo distribuovaných společností Pharvaris. Je důležité, abyste se řídili radami svého lékaře a dalších poskytovatelů zdravotní péče, pokud jde o Vaše individuální potřeby lékařské a zdravotní péče. Před použitím jakéhokoliv léčivého přípravku nebo léčby uvedené na těchto webových stránkách se poraďte se svým lékařem nebo jiným zdravotnickým pracovníkem. Společnost Pharvaris se nezabývá poskytováním lékařské pomoci nebo služeb. Pokud si myslíte, že se u Vás po použití přípravku společnosti Pharvaris vyskytl nežádoucí účinek nebo jiný problém, měl/a byste se ihned poradit se svým lékařem nebo jiným poskytovatelem zdravotní péče.

Použití informací ze stránek

Informace uvedené na těchto webových stránkách se nesmí kopírovat, stahovat, distribuovat ani používat pro jakékoli komerční účely. Kromě toho by se informace z webových stránek neměly ukládat ani šířit žádné straně pro komerční nebo jiné účely bez výslovného písemného souhlasu společnosti Pharvaris.

Pharvaris si ponechává právo bez upozornění a s uvedením důvodu či bez něj omezit nebo ukončit používání nebo přístup návštěvníka na tyto stránky.

Neexistence garance nebo záruky

Společnost Pharvaris má v úmyslu udržovat tyto webové stránky aktuální, informace a obsah na těchto webových stránkách jsou však poskytovány bez záruky, ať už výslovné nebo předpokládané. Společnost Pharvaris si ponechává právo odstranit, upravit nebo přidat informace bez předchozího upozornění. Společnost Pharvaris neposkytuje žádná prohlášení ani záruky týkající se těchto stránek a jejich obsahu, pokud jde o přesnost, úplnost, měnu nebo spolehlivost nebo to, že používání těchto stránek bude nepřerušované nebo bezchybné. Používání těchto stránek a informací na nich obsažených je na výhradní riziko návštěvníka. Návštěvníci nesou také odpovědnost za přijetí veškerých bezpečnostních opatření nezbytných k zajištění toho, aby veškeré získané informace nebo obsah neobsahovaly viry.

Omezení odpovědnosti

Společnost Pharvaris se zříká jakékoli odpovědnosti vyplývající z přístupu na tyto webové stránky nebo s ním jakkoli spojované nebo z používání těchto stránek a jejich obsahu bez ohledu na to, zda byla společnost Pharvaris o možnosti takových škod informována. Toto omezení odpovědnosti zahrnuje mimo jiné: veškeré spoléhání se kterékoli strany na jakýkoli obsah, který byl získán přímo nebo nepřímo použitím těchto stránek, jakož i veškeré škody, které vzniknou v důsledku virů, přerušení telekomunikačních připojení ke stránkám nebo zpoždění, chyb nebo opomenutí v přenosech návštěvníkovi nebo od něj, ať už jsou způsobeny krádeží, zničením, nedbalostí, válkou, terorismem, vyšší mocí, selháním telekomunikací nebo jakýmkoli neoprávněným přístupem na stránky nebo k jejich informacím. Návštěvníci používají tyto webové stránky a jejich informace a obsah na vlastní riziko.

Odkazy na jiné stránky

Pro pohodlí návštěvníků poskytuje společnost Pharvaris odkazy na jiné webové stránky. V některých případech tyto stránky vedou ke zdrojům umístěným na serverech spravovaných třetími stranami, nad nimiž nemá společnost Pharvaris žádnou kontrolu. Pharvaris nenese odpovědnost za obsah třetích stran. Přístup k takovým stránkám a jejich používání je svobodnou volbou a rizikem návštěvníků těchto stránek. Tyto odkazy neznamenají a neměly by znamenat, že Pharvaris materiály na jakékoli jiné stránce schvaluje.

Porušení podmínek používání

Kterýkoli návštěvník, který poruší podmínky používání nebo jinak zneužije tyto stránky, odškodní společnost Pharvaris, včetně jejích vedoucích pracovníků, ředitelů, zaměstnanců, zástupců a držitelů licencí, za jakoukoli odpovědnost, která z takového porušení a/nebo zneužití vznikne nebo s ním jinak souvisí, mimo jiné včetně výdajů, nákladů a poplatků za právní zastoupení.

Rady nebo názory odborníků

Tyto stránky mohou obsahovat názory odborníků coby užitečný zdroj pro naše návštěvníky. Informace označené na těchto stránkách jako názor odborníka nebo přístupné z těchto stránek prostřednictvím hypertextového odkazu představují názory těchto příslušných odborníků, které nemusí nezbytně být názory společnosti Pharvaris. Tito odborníci nejsou zaměstnanci společnosti Pharvaris a neobdrží od společnosti Pharvaris za využití jejich názorů žádnou odměnu. Společnost Pharvaris neschvaluje jakékoli informace nebo názory uvedené v takovýchto materiálech a nenese odpovědnost za jejich přesnost nebo úplnost. Upozorňujeme, že rady odborníka odráží pouze osobní názor daného odborníka, v žádném případě nebudou považovány za názor nebo odpovědnost společnosti Pharvaris.

Ochranné známky a autorské právo

Veškeré podrobnosti, dokumenty a ilustrace zveřejněné na těchto webových stránkách jsou výhradním majetkem společnosti Pharvaris nebo jí na ně byla udělena licence. Jakékoli povolení k použití těchto webových stránek je uděleno pod podmínkou, že na kopiích veškerých materiálů z webových stránek je zobrazeno příslušné upozornění o autorských právech, že se tyto údaje používají pouze pro osobní účely a nevyužívají se komerčně, že údaje nejsou žádným způsobem upravovány a že se všechny ilustrace získané z webových stránek používají pouze ve spojení s doprovodným textem. Všechny ochranné známky na těchto webových stránkách jsou majetkem společnosti Pharvaris, není-li uvedeno jinak. Jakékoli neoprávněné použití těchto ochranných známek jiných materiálů je výslovně zakázáno a představuje porušení autorského práva, známkového práva nebo dalších práv průmyslového vlastnictví.

Informace, které nejsou považovány za důvěrné

Není-li v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, bude jakékoli sdělení od Vás společnosti Pharvaris prostřednictvím těchto stránek považováno za nedůvěrné a nechráněné povahy. S výhradou platných zákonů bude společnost Pharvaris oprávněna použít veškeré takovéto informace, mimo jiné včetně nápadů, konceptů, know-how nebo technik, které jsou obsaženy v takovémto sdělení, k jakémukoli účelu, bez odměny a bez označení zdroje, a Vy poskytujete společnosti Pharvaris neodvolatelné právo kopírovat, upravovat, publikovat, provádět, přenášet a zobrazovat takové informace prostřednictvím jakýchkoli médií v souladu s těmito podmínkami používání. Souhlasíte s tím, že veškerá sdělení od Vás společnosti Pharvaris budou odeslána nebo jinak poskytnuta společnosti Pharvaris v souladu s platnými zákony, mimo jiné včetně získání všech nezbytných souhlasů nebo oprávnění od jednotlivců před odesláním zdravotních nebo jiných osobních údajů. Nebudete na tyto stránky odesílat nic, co obsahuje jakékoli viry nebo jiný software, který by mohl nepříznivě ovlivnit provoz těchto stránek nebo počítačového nebo informačního systému jiné strany.

Rozhodné právo

Tyto podmínky používání a řešení veškerých sporů týkajících se těchto podmínek používání budou vykládány v souladu se zákony Nizozemska. Jakýkoli spor mezi společností Pharvaris a Vámi týkající se těchto podmínek používání nebo těchto webových stránek budou výhradně řešit soudy Nizozemska.

Tyto webové stránky mohou být přístupné z různých zemí. Vzhledem k tomu, že se zákony jednotlivých zemí mohou lišit, souhlasíte s tím, že se na všechny záležitosti týkající se používání těchto stránek budou vztahovat nizozemské zákony.

Datum poslední změny webových stránek: 28. října 2020