Czech Republic

Pokud Vám byla diagnostikována HAE (typu I nebo II), můžete splňovat podmínky pro účast, pokud:

Between the ages of 
18 and 75 years old.

jste ve věku od 18 do 75 let;

Experiencing at least 3 HAE attacks in the last 4 months, or at least 2 HAE attacks in the last 2 months

zaznamenal/a jste alespoň 3 záchvaty HAE v posledních 4 měsících nebo alespoň 2 záchvaty HAE v posledních 2 měsících;

Familiar with using medication for managing HAE attacks

znáte užívání léků ke zvládání záchvatů HAE;

Able and willing to use an electronic diary

jste schopen/schopna a ochoten/ochotna používat elektronický deník (poskytneme Vám školení).

Výzkumní pracovníci vyvinuli hodnocený přípravek ve formě měkkých tobolek užívaných ústy, u čehož se očekává, že bude lépe vyhovující alternativou k injekci do žíly nebo pod kůži k zastavení záchvatů HAE.

Cesta pacienta – pět kroků

Contact a study location near you and contact your HCP.

Kontaktovat místo provádění studie ve Vaší blízkosti a kontaktovat vašeho poskytovatele zdravotní péče.

Visit the study location and receive more information

Navštívit místo provádění studie a získat více informací.

Review and sign an informed consent form

Projít a podepsat formulář informovaného souhlasu.

Conduct a screening visit where you will have study tests and procedures

Absolvovat screeningovou návštěvu, při níž podstoupíte studijní testy a postupy, které mají potvrdit, zda se můžete klinické výzkumné studie RAPIDe-1 účastnit.

Enroll in RAPIDe-1 study, lasting approximately 7 months.

Být zařazen/a do studie RAPIDe-1, která trvá přibližně 7 měsíců.