Israel

cookie מדיניות קובצי

.Cookie ישתמש בקובצי Pharvaris בכפוף לחוקים החלים, ייתכן שאתר האינטרנט של
.נחוצים ותפקודיים Cookie תשתמש רק בקובצי Pharvaris Netherlands B.V

קובץ cookie הוא פיסה של נתונים ששרת האינטרנט של Pharvaris עשוי לשלוח למכשיר שלך כאשר אתה מבקר באתר האינטרנט של Pharvaris. קובץ ה-Cookie מאוחסן במכשיר שלך, אך אינו מזהה אותך או מעניק ל-Pharvaris נתונים כלשהם על המחשב שלך.

קובץ Cookie עוזר ל-Pharvaris לזהות אותך כאשר אתה מבקר שוב באתר האינטרנט של Pharvaris, ועוזר לתאם את הגישה שלך לדפים שונים באתר האינטרנט של Pharvaris. Pharvaris משתמשת בקובצי Cookie כדי ללמוד עוד על האופן שבו אתה מקיים אינטראקציה עם התוכן וכדי לעזור ל-Pharvaris לשפר את חוויית המשתמש שלך באתר האינטרנט של Pharvaris.

ברוב דפדפני האינטרנט תוכל למחוק קובצי Cookie מהכונן הקשיח של המחשב שלך, לחסום את כל קובצי ה‑cookie או לקבל אזהרה לפני שמירת קובץ cookie. אם תרצה לעשות זאת, עיין בהוראות הדפדפן או במסך העזרה כדי ללמוד עוד. אם תדחה את השימוש בקובצי Cookie, עדיין תוכל לגשת לאתר האינטרנט של Pharvaris, אך אנא שים לב כי השימוש שלך באתר האינטרנט לא יהיה אופטימלי באותה מידה שיכול היה להיות לו קובצי ה-Cookie היו מופעלים.