Israel

תניית פטור


.והשימוש בו כפופים לתנאי השימוש הבאים. Pharvaris הגישה לאתר האינטרנט
אנא אל תשתמש באתר אינטרנט זה אלא אם כן אתה מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות.

Pharvaris Netherlands B.V. (“Pharvaris”) מחזיקה בבעלות על התוכן של אתר אינטרנט זה או שולטת בו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע תוספות, מחיקות או שינויים בתנאי השימוש ובאתר האינטרנט של Pharvaris. אנא שים לב כי אנו עשויים לבצע שינויים כאלה ללא התראה או הודעה מוקדמת, לכן אנו ממליצים שתעיין בתנאי השימוש שוב כדי שתהיה מודע לשינויים או לתיקונים כלשהם אשר נעשו.

מידע על האתר

אתר זה מעניק לך מידע על Pharvaris, חברות הבת שלה ומידע תעשייתי קשור.

המידע הכלול באתר זה מיועד להשכלה כללית וכמידע כללי. הוא אינו מיועד להוות או להחליף ייעוץ רפואי או הוראות רפואיות לגבי השימוש במוצרים המיוצרים או מופצים על-ידי Pharvaris. חשוב שתפעל בהתאם לייעוץ של הרופא שלך ושל אנשי מקצוע רפואיים אחרים בנוגע לצרכים הרפואיים ולצרכי שירותי הבריאות האישיים שלך. אנא התייעץ עם הרופא שלך או עם איש מקצוע רפואי אחר לפני השימוש בכל מוצר או טיפול תרופתי המצוינים באתר זה. Pharvaris אינה עוסקת במתן ייעוץ רפואי או שירותים רפואיים. אם אתה חושב שייתכן שחווית תופעת לוואי או בעיה אחרת לאחר השימוש במוצר של Pharvaris, עליך להתייעץ מייד עם הרופא שלך או עם איש מקצוע רפואי אחר.

שימוש במידע שבאתר

אין להשתמש במידע המסופק באתר זה, להעתיק אותו, להוריד אותו או להפיץ אותו למטרות מסחריות כלשהן. יתרה מכך, אין לאחסן או להפיץ את המידע שבאתר זה לגורם כלשהו למטרה מסחרית או לכל מטרה אחרת ללא אישור מפורש בכתב של Pharvaris.

Pharvaris שומרת לעצמה את הזכות, ללא הודעה מוקדמת, עם או ללא סיבה, להגביל או להפסיק את השימוש של המבקר באתר זה או את גישתו אליו.

ללא ערבות או אחריות

Pharvaris מתכוונת לשמור על עדכניותו של אתר זה, אולם המידע והתוכן של אתר זה ניתנים ללא כל אחריות, במפורש או במרומז. Pharvaris שומרת את הזכות למחוק, להתאים או להוסיף מידע ללא הודעה מוקדמת. Pharvaris אינה יוצרת כל מצג או מעניקה כל אחריות בנוגע לאתר זה ולתוכנו בכל הקשור לדיוק, לשלמות, לנפיצות או למהימנות שלו, או שהשימוש באתר זה יהיה ללא הפרעה או ללא שגיאות. המבקר נושא באופן בלעדי בסיכון הכרוך בשימוש באתר זה ובמידע הכלול בו. המבקרים אחראים גם לנקוט את כל אמצעי הזהירות הדרושים כדי להבטיח שכל מידע או תוכן שיתקבלו נקיים מווירוסים.

הגבלת חבות

Pharvaris מתנערת מכל חבות הנובעת מגישה לאתר אינטרנט זה ולתוכנו או מהשימוש בהם, או קשורה אליהם בדרך כלשהי, ללא קשר לשאלה אם Pharvaris הוזהרה מפני האפשרות שנזקים מעין אלה יתרחשו. מגבלת חבות זו כוללת, בין היתר, הסתמכות כלשהי של כל אחד מהצדדים על תוכן כלשהו שהושג באופן ישיר או עקיף באמצעות השימוש באתר זה, כמו גם כל נזק שנובע כתוצאה מווירוסים, מהפרעות בחיבורי טלקומוניקציה אל האתר או מעיכובים, מטעויות או ממחדלים בתשדורות אל המבקר או ממנו, ללא קשר לשאלה אם נגרמו על-ידי גניבה, הרס, רשלנות, מלחמה, טרור, אסונות טבע, כשל בטלקומוניקציה, או כל גישה בלתי מורשית אל האתר או אל המידע שבו. המבקרים משתמשים באתר זה, במידע שבו ובתוכנו על אחריותם בלבד.

קישורים לאתרים אחרים

לנוחיות המבקרים שלנו, Pharvaris מספקת קישורים לאתרים אחרים. במקרים מסוימים, אתרים אלה מובילים אל משאבים הנמצאים בשרתים המוחזקים על ידי צדדים שלישיים, שעליהם אין ל-Pharvaris שליטה. Pharvaris אינה אחראית לתוכן של צד שלישי. הגישה לאתרים אלה והשימוש בהם הם בחירתם החופשית של המבקרים באתרים אלה ועל אחריותם. קישורים כאלה אינם מצביעים, ואינם אמורים להצביע, על תמיכה של Pharvaris בחומרים שבאתר אחר כלשהו.

הפרה של תנאי השימוש

כל מבקר המפר את תנאי השימוש או עושה שימוש אחר לרעה באתר זה ישפה את Pharvaris כולל נושאי המשרה, המנהלים, העובדים, הסוכנים שלה והמורשים מטעמה, על כל חבות אשר תנבע מהפרה ו/או משימוש לרעה כאמור, או קשורה אליהם בדרך אחרת, כולל בין היתר הוצאות, עלויות ותשלומים משפטיים.

עצה או חוות דעת של מומחים

אתר זה עשוי להכיל חוות דעת של מומחים, כמשאב שימושי עבור המבקרים שלנו. מידע באתר זה המזוהה כחוות דעת של מומחה, או שהגישה אליו בוצעה מאתר זה באמצעות היפר-קישור, מייצג את הדעות של אותם מומחים והן אינן בהכרח הדעות של Pharvaris. מומחים אלה אינם עובדים של Pharvaris ואינם מקבלים תשלום כלשהו מ-Pharvaris עבור השימוש בחוות הדעת שלהם. Pharvaris אינה מביעה תמיכה בכל מידע או דעה המובאים בחומרים אלה, ואינה אחראית לדיוק או לשלמות של מידע זה או דעות אלה. לתשומת לבך, עצת המומחה משקפת רק את עמדתו האישית של אותו מומחה, ובשום מקרה אין לראות בה את דעתה של Pharvaris והיא אינה נמצאת תחת אחריותה.

סימנים מסחריים וזכויות יוצרים

כל הפרטים, המסמכים והאיורים המפורסמים באתר אינטרנט זה הם רכושה הבלעדי של Pharvaris או שהוענקו לה ברישיון. כל הרשאה לשימוש בהם מוענקת בתנאי שהודעת זכויות היוצרים הרלוונטית מוצגת על עותקים של חומר כלשהו באתר האינטרנט, שהפרטים הללו משמשים רק למטרות אישיות ואינם מנוצלים באופן מסחרי, שהפרטים אינם עוברים שינוי כלשהו וכי כל האיורים שמקורם באתר האינטרנט ישמשו רק בצירוף לטקסט הנלווה אליהם. כל הסימנים המסחריים באתר זה הם רכושה של Pharvaris אלא אם כן צוין אחרת. כל שימוש לא מורשה בסימנים מסחריים אלה של החומרים האחרים אסור במפורש והוא מהווה הפרה של זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר או זכויות קניין תעשייתי אחרות.

מידע שנחשב לא חסוי

אלא אם כן צוין אחרת במדיניות הפרטיות שלנו, כל הודעה ממך אל Pharvaris דרך אתר זה תיחשב לא חסויה ולא קניינית. בכפוף לחוקים החלים, Pharvaris תהיה חופשיה להשתמש בכל מידע שכזה, כולל, בין היתר, רעיונות, מושגים, ידע מעשי, או טכניקות, הכלולים בהודעה שכזו לכל מטרה, מבלי לפצותך וללא זיהוי המקור, ואתה מעניק ל-Pharvaris את הזכות הבלתי הדירה להעתיק, לשנות, לפרסם, לבצע, לשדר ולהציג מידע כזה באמצעות אמצעי תקשורת כלשהם בהתאם לתנאי השימוש האלה. אתה מסכים שכל הודעה ממך אל Pharvaris תוגש או תסופק באופן אחר ל-Pharvaris בהתאם לחוק החל, כולל, בין היתר, השגת הסכמות או אישורים הכרחיים כלשהם מאנשים לפני מסירת מידע בריאותי או מידע אישי אחר. לא תמסור באמצעות אתר זה כל דבר המכיל וירוסים או תוכנות אחרות שעלולות להשפיע לרעה על התפעול של אתר זה או על המחשב או מערכת המידע של גורם אחר.

החוקים החלים

תנאי שימוש אלה ופתרון מחלוקות כלשהן הקשורות לתנאי שימוש אלה יפורשו בהתאם לחוקי הולנד. כל מחלוקת בין Pharvaris ובינך בנוגע לתנאי שימוש אלה או לאתר אינטרנט זה תוכרע אך ורק על ידי בתי המשפט של הולנד.

ניתן לגשת לאתר אינטרנט זה ממדינות שונות. מאחר שהחוקים של כל מדינה עשויים להיות שונים, אתה מסכים שחוקיה של הולנד יחולו על כל העניינים הקשורים לשימוש באתר זה.

תאריך השינוי האחרון באתר האינטרנט: 28 באוקטובר 2020