Poland

Wyłączenie odpowiedzialności

Dostęp do witryny internetowej Pharvaris i korzystanie z niej podlega następującym warunkom korzystania. Prosimy nie korzystać z niniejszej witryny internetowej, jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na warunki korzystania i Politykę prywatności.

Spółka Pharvaris Netherlands B.V. („Pharvaris”) jest właścicielem treści niniejszej witryny internetowej lub sprawuje nad nimi kontrolę. Zastrzegamy sobie prawo do dodawania, usuwania lub modyfikowania warunków korzystania oraz treści witryny internetowej Pharvaris. Należy pamiętać, że możemy wprowadzać takie zmiany bez powiadomienia lub zapowiedzi, dlatego sugerujemy ponowne zapoznanie się z warunkami korzystania, aby dowiedzieć się o wszelkich wprowadzonych zmianach.

Informacje zawarte w witrynie

Witryna ta zawiera informacje na temat spółki Pharvaris, jej spółek zależnych oraz powiązane dane branżowe.

Informacje zawarte w tej witrynie internetowej mają na celu ogólną edukację i informację. Nie stanowią one ani nie zastępują porady medycznej, ani instrukcji dotyczących stosowania produktów wytwarzanych lub dystrybuowanych przez spółkę Pharvaris. Ważne jest, aby przestrzegać zaleceń lekarza i innych pracowników służby zdrowia dotyczących indywidualnych potrzeb medycznych i związanych z opieką zdrowotną. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek produktu leczniczego lub metody leczenia wymienionych w tej witrynie internetowej należy skonsultować się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia. Spółka Pharvaris nie jest zaangażowana w udzielanie porad medycznych ani świadczenie usług medycznych. W przypadku podejrzenia wystąpienia skutku ubocznego lub innego problemu po zastosowaniu produktu spółki Pharvaris należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia.

Wykorzystywanie informacji zawartych w witrynie

Informacji podanych w tej witrynie internetowej nie należy kopiować, pobierać, rozpowszechniać ani wykorzystywać do żadnych celów komercyjnych. Ponadto, bez wyraźnej pisemnej zgody spółki Pharvaris, informacji zawartych w witrynie internetowej nie należy przechowywać ani udostępniać żadnej stronie w żadnym komercyjnym ani innym celu.

Spółka Pharvaris zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zakończenia korzystania przez odwiedzającego z tej witryny lub dostępu do niej, bez uprzedzenia, z podaniem lub bez podania przyczyny.

Brak gwarancji i rękojmi

Spółka Pharvaris zamierza aktualizować niniejszą witrynę internetową, jednak informacje i treści zawarte w tej witrynie internetowej są dostarczane bez gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej. Spółka Pharvaris zastrzega sobie prawo do usuwania, korygowania lub dodawania informacji bez wcześniejszego powiadomienia. Spółka Pharvaris nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji dotyczących niniejszej witryny i jej zawartości w zakresie dokładności, kompletności, waluty lub niezawodności, ani nie gwarantuje, że korzystanie z tej witryny będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. Korzystanie z tej witryny oraz zawartych w niej informacji odbywa się wyłącznie na ryzyko osoby odwiedzającej. Osoby odwiedzające są również odpowiedzialne za podjęcie wszelkich środków ostrożności niezbędnych do zapewnienia, że wszelkie uzyskane informacje lub treści są wolne od wirusów.

Ograniczenie odpowiedzialności

Spółka Pharvaris zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z dostępu do niniejszej witryny internetowej lub jej treści lub w jakikolwiek sposób związanej z dostępem do niniejszej witryny internetowej lub jej treści bądź korzystaniem z nich, niezależnie od tego, czy spółka Pharvaris została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. To ograniczenie odpowiedzialności obejmuje między innymi poleganie przez jakąkolwiek stronę na jakichkolwiek treściach uzyskanych bezpośrednio lub pośrednio w wyniku korzystania z niniejszej witryny, jak również wszelkie szkody powstałe w wyniku wirusów, przerw w połączeniach telekomunikacyjnych z witryną lub opóźnień, błędów, bądź zaniechań w przekazach do lub od osoby odwiedzającej, bez względu na to, czy powstały one na skutek kradzieży, zniszczenia, zaniedbania, wojny, aktu terroryzmu, klęski żywiołowej, awarii telekomunikacyjnej lub nieautoryzowanego dostępu do witryny lub zamieszczonych w niej informacji. Osoby odwiedzające korzystają z tej witryny internetowej oraz zamieszczonych w niej informacji i treści na własne ryzyko.

Łącza do innych witryn

Dla wygody naszych gości spółka Pharvaris udostępnia łącza do innych witryn internetowych. W niektórych przypadkach witryny te przekierowują do zasobów zlokalizowanych na serwerach obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne, nad którymi spółka Pharvaris nie ma kontroli. Spółka Pharvaris nie ponosi odpowiedzialności za treści podmiotów zewnętrznych. Dostęp do takich witryn i korzystanie z nich odbywa się z własnej woli i na ryzyko osób odwiedzających te witryny. Takie łącza nie sugerują i nie powinny sugerować, że spółka Pharvaris popiera materiały zamieszczone w innych witrynach.

Naruszenie Warunków korzystania

Każda osoba odwiedzająca, która narusza warunki korzystania lub w inny sposób nadużywa niniejszej witryny, zwalnia spółkę Pharvaris, w tym jej członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów i licencjobiorców, z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej lub w inny sposób związanej z takim naruszeniem i/lub nadużyciem, w tym między innymi z wydatków, kosztów i kosztów obsługi prawnej.

Porady lub opinie ekspertów

Jako przydatne źródło informacji dla osób odwiedzających, niniejsza witryna może zawierać opinie ekspertów. Informacje zawarte w niniejszej witrynie, oznaczone jako opinia eksperta lub udostępniane z niniejszej witryny za pośrednictwem hiperłącza, reprezentują opinie tych ekspertów, które niekoniecznie są opiniami spółki Pharvaris. Tacy eksperci nie są pracownikami spółki Pharvaris i nie otrzymują wynagrodzenia od spółki Pharvaris za wykorzystanie ich opinii. Spółka Pharvaris nie popiera i nie ponosi odpowiedzialności za dokładność ani kompletność jakichkolwiek informacji lub opinii zawartych w takich materiałach. Należy pamiętać, że porady ekspertów odzwierciedlają wyłącznie osobisty pogląd danego eksperta i w żadnym wypadku nie należy ich traktować jako opinii czy odpowiedzialności spółki Pharvaris.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Wszelkie dane, dokumenty i ilustracje opublikowane w niniejszej witrynie internetowej są wyłączną własnością spółki Pharvaris lub są przez nią licencjonowane. Każdego pozwolenia na korzystanie z nich udziela się pod warunkiem, że odpowiednia informacja o prawach autorskich jest prezentowana na kopiach dowolnych przedmiotów związanych z witryną internetową, że takie dane są wykorzystywane wyłącznie do celów osobistych i nie są wykorzystywane na użytek komercyjny, że dane nie są modyfikowane w żaden sposób oraz że wszystkie ilustracje pochodzące z witryny internetowej są wykorzystywane wyłącznie w połączeniu z towarzyszącym tekstem. Jeżeli nie określono inaczej, wszystkie znaki towarowe w niniejszej witrynie internetowej są własnością spółki Pharvaris. Jakiekolwiek nieupoważnione użycie tych znaków towarowych na innych materiałach jest wyraźnie zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich, prawa znaków towarowych lub innych praw własności przemysłowej.

Informacje uznane za niepoufne

O ile nie określono inaczej w naszej Polityce prywatności, wszelką komunikację pomiędzy Panem/Panią a spółką Pharvaris za pośrednictwem niniejszej witryny uznaje się za niepoufną i niezastrzeżoną. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa spółka Pharvaris może swobodnie wykorzystywać takie informacje, w tym m.in. pomysły, koncepcje, know-how lub techniki, zawarte w takiej komunikacji w dowolnym celu, bez wynagrodzenia i bez identyfikacji źródła, a Pan/Pani udziela spółce Pharvaris nieodwołalnego prawa do kopiowania, modyfikowania, publikowania, wykonywania, przesyłania i wyświetlania takich informacji za pośrednictwem dowolnych mediów zgodnie z niniejszymi warunkami korzystania. Zgadza się Pan/Pani, aby wszelka komunikacja ze spółką Pharvaris była przesyłana lub w inny sposób przekazywana spółce Pharvaris zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi między innymi uzyskiwania wszelkich niezbędnych zgód lub upoważnień od osób fizycznych przed przesłaniem informacji dotyczących stanu zdrowia lub innych danych osobowych. Zabrania się Panu/Pani zamieszczania w niniejszej witrynie wszelkich materiałów zawierających wirusy lub inne oprogramowanie, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na działanie tej witryny bądź komputera lub systemu informatycznego innego podmiotu.

Obowiązujące przepisy prawa

Niniejsze warunki korzystania oraz rozstrzyganie wszelkich sporów związanych z niniejszymi warunkami korzystania podlegają wykładni prawa holenderskiego. Wszelkie spory pomiędzy spółką Pharvaris a Panem/Panią dotyczące niniejszych warunków korzystania lub niniejszej witryny internetowej będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy w Holandii.

Dostęp do niniejszej witryny internetowej można uzyskać z różnych krajów. W związku z tym, że przepisy prawa obowiązujące w poszczególnych krajach mogą się różnić, wyraża Pan/Pani zgodę, że przepisy prawa holenderskiego będą miały zastosowanie do wszystkich kwestii związanych z korzystaniem z niniejszej witryny.

Data ostatniej zmiany w witrynie internetowej: 28 października 2020 r.